Πελάτες

Το Γραφείο εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 καθώς:

  • Ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος και τεκμηριώνει σχετικούς στόχους τόσο στην επιχειρηματική του στρατηγική όσο και στο παραγόμενο μελετητικό του έργο.
  • Προσδιορίζει το Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας τόσο στις εκπονούμενες μελέτες όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ISO 9001-2015
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ISO 9001-2015
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ISO 14001-2015
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ISO 14001-2015