Μελέτες
Μελέτες

Μελέτες

Το Τεχνικό Γραφείο Φίλιππος Γκανούλης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
  • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
  • Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
  • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).
  • Μελέτες Λιμενικών Έργων.
  • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).
  • Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).
  • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες.